Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας συγκομιδής μελιού

 Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή μελιού πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση επισημαίνει η Υπουργική απόφαση που τροποποιεί την υπ' αριθ. 68/2002 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ.641/Β/23/05.2002) με την οποία εναρμονίσθηκε το άρθρο 67 «Μέλι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Φ.Ε.Κ. 788/31−12−87) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/110/Ε.Κ του Συμβουλίου (ΕΕ L 10/12.01. 2002). 


Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά τρόπον
ώστε:
• να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
• να απαγορεύεται 3 μήνες μετά από τη δημοσίευσητης παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν επισημανθεί πριν την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyrights © Papadatos Petros Gastouni Ilias